Organizační struktura

Akademický senát FEKT

Kompetence

Akademický senát fakulty (AS FEKT) je jejím samosprávným zastupitelským akademickým orgánem. Jeho činnost je vymezena Zákonem o vysokých školách č. 111/1998 Sb. v platném znění a dále Volebním řádem AS FEKT a Jednacím řádem AS FEKT. Funkční období senátu je tříleté.

Senát tvoří spojovací článek mezi vedením školy a její akademickou obcí - studenty a vyučujícími. Akademický senát FEKT se schází obvykle každý měsíc, s výjimkou prázdnin. Zasedání probíhají v zasedací místnosti děkanátu a jsou veřejně přístupná. Zápisy ze zasedání jsou po schválení vyvěšována na webu fakulty, kde jsou přístupné i ostatní dokumenty senátu, termín a předběžný program následujícího zasedání.

Jako samosprávný orgán má senát významné pravomoci, zejména

  • navrhuje jmenování děkana případně jeho odvolání z funkce,
  • schvaluje rozpočet fakulty a kontroluje jeho dodržování,
  • na návrh děkana rozhoduje o zřízení, sloučení, splynutí, rozdělení nebo zrušení fakultních pracovišť,
  • na návrh děkana schvaluje návrh vnitřních předpisů fakulty,
  • schvaluje podmínky pro přijetí ke studiu ve studijních programech uskutečňovaných na fakultě,
  • schvaluje výroční zprávu o činnosti a výroční zprávu o hospodaření fakulty,
  • dává děkanovi předchozí souhlas ke jmenování a odvolání členů vědecké rady a členů disciplinární komise fakulty,
  • na návrh děkana schvaluje strategický záměr fakulty.

Členy AS FEKT jsou jednak akademičtí pracovníci (komora akademických pracovníků - KAP, má 12 členů, po jednom z každého ústavu), jednak studenti (studentská komora - SK, má sedm členů). Obě komory mají svého předsedu, který je zároveň místopředsedou senátu a tedy členem jeho vedení. Senát zřizuje stálé komise - ekonomickou, pedagogickou, legislativní a komisi pro kvalitu.

Kontaktní údaje

Akademický senát FEKT
Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Technická 3058/10, 616 00 Brno, Česká Republika

fekt-senat@vut.cz