Celoživotnívzdělávání

Každý účastník může v rámci kurzu CŽV absolvovat jeden nebo více předmětů z nabídky studijních plánů následujících akreditovaných studijních programů:

  • bakalářských studijních programů v prezenční formě studia Automatizační a měřicí technika (BPC-AMT), Elektronika a komunikační technologie (BPC-EKT), Mikroelektronika a technologie (BPC-MET), Silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika (BPC-SEE) a Telekomunikační a informační systémy (BPC-TLI),
  • bakalářských studijních programů v kombinované formě studia Elektronika a komunikační technologie (BKC-EKT), Mikroelektronika a technologie (BKC-MET), Silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika (BKC-SEE) a Telekomunikační a informační systémy (BKC-TLI),
  • bakalářského studijního programu Biomedicínská technika a bioinformatika (BTBIO-A) v prezenční formě studia (pouze předměty garantované FEKT, na výuce tohoto programu se podílí i Lékařská fakulta Masarykovy univerzity),
  • bakalářského studijního programu Angličtina v elektrotechnice a informatice (AJEI-H) v prezenční formě studia,
  • bakalářského studijního programu Audio inženýrství (BPC-AUD) v prezenční formě studia (pouze předměty garantované FEKT, na výuce tohoto programu se podílí i Hudební fakulta Janáčkovy akademie múzických umění v Brně),
  • bakalářského studijního programu Informační bezpečnost (BPC-IBE) v prezenční formě studia (pouze předměty garantované FEKT, na výuce tohoto programu se podílí i Právnická fakulta Masarykovy univerzity a Fakulta podnikatelská VUT),
  • navazujícího magisterského studijního programu EEKR, v prezenční (EEKR-M1) nebo kombinované (EEKR-ML1) formě studia,
  • navazujícího magisterského studijního programu Biomedicínské inženýrství a bioinformatika (MPC-BTB) v prezenční formě studia (pouze předměty garantované FEKT, na výuce tohoto programu se podílí i Lékařská fakulta Masarykovy univerzity),
  • navazujícího magisterského studijního programu Audio inženýrství (MPC-AUD) v prezenční formě studia (pouze předměty garantované FEKT, na výuce tohoto programu se podílí i Hudební fakulta Janáčkovy akademie múzických umění v Brně),
  • navazujícího magisterského studijního programu Informační bezpečnost (IBEP-V) v prezenční formě studia (pouze předměty garantované FEKT, na výuce tohoto programu se podílí i Právnická fakulta Masarykovy univerzity a Fakulta podnikatelská VUT).

Podle zákona č. 111/1998 Sb. ve znění novely č. 147/2001 Sb. nejsou účastníci celoživotního vzdělávání studenty.

O absolvování studia v rámci celoživotního vzdělávání vydá vysoká škola jeho účastníkům na požádání osvědčení.

Kurzy CŽV jsou účastníkům poskytovány za úplatu.

Podrobné informace

Formy studia

Vysokoškolský zákon rozlišuje tři formy studia, a to prezenční, distanční, případně kombinovanou. U prezenční formy studia absolvuje účastník výuku rozloženou do jednotlivých pracovních dnů celého týdne. Jsou využívány všechny formy výuky, tj. přednášky, cvičení odborného základu (numerická cvičení), laboratorní cvičení a počítačová cvičení.

Kombinovaná forma studia je kombinací prezenční a distanční formy studia. Je alternativou pro ty účastníky, kteří nemohou nebo nechtějí studovat prezenční, případně distanční formou. Při této formě studia je výuka soustředěna obvykle do jednoho dne v týdnu, ve kterém probíhají v jednotlivých předmětech tzv. tutoriály, tj. setkání účastníků s vyučujícími. Při nich vyučující objasní účastníkům pouze základy probírané látky a zadá úkoly pro následující samostatné studium. Kombinovaná forma výuky vyžaduje výrazný podíl samostatné práce účastníka. Za tímto účelem byly vytvořeny elektronické texty (ET) a multimediální pomůcky (MP), které obsahují řešené i neřešené příklady, případně kontrolní otázky.

Na FEKT VUT v Brně je akreditováno třináct programů pro prezenční formu studia, a to bakalářské studijní programy BPC-AMT, BPC-EKT, BPC-MET, BPC-SEE, BPC-TLI, BTBIO-A, AJEI-H, BPC-AUD a BPC-IBE, navazující magisterské studijní programy EEKR-M, MPC-BTB, AUDIO-P a IBEP-V a pět programů pro kombinovanou formu studia, a to bakalářské studijní programy BKC-EKT, BKC-MET, BKC-SEE, BKC-TLI a navazující magisterský studijní program EEKR-ML1.