Kompetence

Vědecká rada (VR) je poradním orgánem děkana. Posláním VR je projednávání pedagogické, vědecké a výzkumné činnosti fakulty. VR schvaluje návrhy studijních programů, které mají být uskutečňovány na fakultě, schvaluje členy zkušebních komisí pro státní závěrečné zkoušky bakalářských a magisterských studijních programů, schvaluje členy komise pro státní doktorské zkoušky a členy komise pro obhajoby disertačních prací, projednává dlouhodobý záměr vzdělávací a výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti a jeho aktualizace. Vykonává působnost v řízení ke jmenování profesorem a v habilitačním řízení v rozsahu stanoveném zákonem o vysokých školách.

Do vědecké rady jmenuje děkan přední odborníky v oborech rozvíjených na fakultě. Minimálně třetinu jejích členů tvoří vědci z pracovišť mimo fakultu. Jednání VR se řídí Jednacím řádem Vědecké rady Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií

Členové

Kontaktní údaje

Vědecká rada
Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Technická 3058/10, 616 00 Brno, Česká Republika