Socialní bezpečí

Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT V Brně dlouhodobě usiluje o bezpečné a spravedlivé studijní a pracovní prostředí bez diskriminace. Za diskriminaci se považuje i obtěžování, sexuální obtěžování, pronásledování, pokyn k diskriminaci a navádění k diskriminaci. Pokud by se student, účastník celoživotního vzdělávání, zaměstnanec fakulty nebo člen orgánu FEKT, který není zaměstnancem FEKT, cítil diskriminován nebo byl svědkem diskriminace, případně jiného činu narušujícího bezpečné a spravedlivé prostředí, může se s žádostí o radu či pomoc obrátit na kteroukoliv z následujících osob:

Pokud by se diskriminace či jiného činu narušujícího sociální bezpečí dopustila některá z osob uvedených výše, obraťte se na děkana FEKT prof. RNDr. Vladimíra Aubrechta, CSc..

Studenti rovněž mohou využít služeb poradenského centra Institutu celoživotního vzdělávání (ICV) VUT v Brně. Poradenské služby jsou orientovány na osobnostní a profesní rozvoj skrze individuální a skupinové aktivity. Součástí poradenského centra ICV je centrum ALFONS, které poskytuje poradenství a podpůrné služby uchazečům a studentům se specifickými potřebami (poruchy učení, postižení, poruchy komunikace nebo jiná onemocnění). Studentům je poskytována i pomoc v obtížných a náročných životních situacích, spojených nejen se studiem. Služeb Poradenského centra mohou využívat i zaměstnanci VUT, kteří se ocitnou v nesnadné životní či pracovní situaci.

Zaměstnanci/zaměstnankyně výše uvedení jsou kontaktními osobami, které mají oprávnění přijímat podněty/ oznámení výskytu nežádoucích jevů a poskytovat základní poradenství. Nemají oprávnění podněty přímo řešit, ale předávají je s vaším svolením zodpovědným osobám (Kontaktní osobě pro sociální bezpečí na VUT).

Upozorňujeme, že oficiálními stížnostmi, oznámeními a podněty v oblasti sociálního bezpečí se musíme zabývat a do šetření závažnějších činů může být zapojena Policie ČR, protože pravomoci i možnosti fakulty v oblasti vyšetřování jsou omezené.

Zájemci o tuto problematiku najdou další informace na stránkách VUT o sociálním bezpečí.


Odpovědná osoba za tuto stránku:
Doc. Ing. Petr Fiedler, Ph.D.