Organizační struktura

DisciplinárníkomiseFEKT

Činnost

Disciplinární komise (DK) projednává všechny (nahlášené) disciplinární přestupky studentů. Přestupkem se rozumí zaviněné porušení povinností stanovené právním předpisem, vnitřním předpisem VUT v Brně nebo FEKT. Komise poté předkládá děkanovi návrhy na rozhodnutí. Sankce jsou

  1. napomenutí,
  2. podmíněné vyloučení ze studia se stanovením lhůty a podmínek osvědčení,
  3. vyloučení ze studia.

Děkan rozhoduje (a nemusí se držet vždy návrhu komise) a předseda DK studentovi toto rozhodnutí prokazatelným způsobem doručí.

Podrobnější informace jsou uvedeny v Disciplinárním řádu pro studenty Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně

Členové

Kontaktní údaje

Disciplinární komise FEKT
Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Technická 10, 616 00 Brno