Účty a hesla

Všem uživatelům na FEKT je vytvořeno několik uživatelských účtů, které jsou identifikovány přihlašovacím jménem a heslem. Pro všechny tyto účty se používá stejné přihlašovací jméno (nebo v některých případech alespoň jeho základ, který je doplněn ještě společnou předponou či příponou, jak bude ještě upřesněno v popisech jednotlivých účtů). Také jejich hesla jsou ve výchozím stavu vzájemně synchronizována. Většinou proto postačí zapamatovat si údaje účtu v informačním systému VUT a další rozdíly mezi zbývajícími účty už ani uživatelé příliš nemusí vnímat.

Konkrétně se jedná o tyto účty:

Tato sada účtů je zcela identická pro všechny skupiny uživatelů na FEKT (studenti, doktorandizaměstnanci), ale v určitých detailech přesto existují i některé menší rozdíly mezi skupinami uživatelů.

Práva a povinnosti spojená s používáním uživatelských účtů upřesňují Pravidla provozu počítačové sítě VUT, která jsou závazná pro celé VUT.

Popis jednotlivých účtů

Účet v Informačním systému VUT (IS VUT)

Použijete jej především pro přihlášení do celoškolských aplikací (Intraportál VUT, StudIS, e-learning, …) nebo v dalších systémech integrovaných s IS VUT (např. IS Kolejí a menz pro elektronickou přihlášku na koleje). Přihlašovací jméno u tohoto účtu bývá označováno jako VUTlogin a heslo jako VUTheslo.

Pro uživatele s VUTloginem odlišným od osobního čísla platí, že ve většině těchto aplikací by pro přihlášení mělo být možné namísto VUTloginu použít i osobní číslo.

Účet v IS VUT pro externí služby

Některé aplikace a systémy používané na VUT jsou z bezpečnostních důvodů s IS VUT propojeny jen volněji a používají proto také oddělené heslo, kterým je VUTpin. Na rozdíl od většiny jiných hesel není možné nastavit si VUTpin vlastní, ale je nutné si jej nechat vygenerovat. Jeho aktuální hodnotu i zbývající časovou platnost lze zjistit stejným postupem jako při změně VUTpinu, pouze samotnou změnu přitom vynecháte.

Mezi externí služby, které místo VUThesla vyžadují VUTpin, patří zejména VPNWi-Fi síť VUT vč. sítě eduroam.

Účet v Active Directory (AD)

Obvykle jej využijete pro přihlášení na počítačích v učebnách a v knihovně. Ve výchozím stavu je heslo v AD synchronizováno s VUTheslem a přihlašovací jméno je odvozeno podle VUTloginu. Nemá-li uživatel VUTlogin přidělen (u uživatelů na FEKT by se nemělo stávat), je přihlašovací jméno odvozeno přímo z osobního čísla. Uživatelské jméno v AD dále obsahuje předponu nebo příponu, která specifikuje AD doménu, ve které účet existuje. Na počítačích s Windows na FEKT je doména přednastavena, takže ji většinou není nutné zadávat. Pokud je však někdy nutné uživatelské jméno zadat v kvalifikovaném tvaru, pak je lze zadávat buď ve tvaru VUTBR\123456 (tj. vč. NetBIOS domény), nebo ve tvaru 123456@vutbr.cz (jako tzv. UPN); příklady platí pro uživatelské jméno 123456.

Další informace o účtech a heslech v AD najdete také v návodech k Active Directory.

Účty v cloudových službách

Využijete je pro přihlášení do některých cloudových služeb dostupných v rámci VUT. Pro účty v Office 365 i v Google Apps platí velmi podobná pravidla jako pro AD účty: Hesla jsou vždy shodná s hesly pro účty v AD a také základ uživatelského jména je odvozen podle stejných pravidel. Jediný rozdíl od účtů v AD tak je, že jejich uživatelská jména musí být zadávána v kvalifikovaném tvaru vždy (pro odlišení účtů dalších organizací, které také využívají stejné cloudové služby). Zadávají se proto ve tvaru shodném s UPN popsaným výše, tj. např. 123456@vutbr.cz. (I zde může být doména v některých případech předvolena, ale toto by mělo být intuitivně zřejmé z přihlašovacího formuláře.)

Cloudové služby dostupné na VUT v Brně jsou blíže popsány v sekci Cloudové služby na Intraportálu VUT, kde najdete i odkazy na další návody k nim.

Rozdíly mezi skupinami uživatelů

Studentské účty

Studentům se výše popsané uživatelské účty vytvářejí na počátku studia automaticky. Prvotní nastavení VUThesla studenti provádějí pomocí tzv. počátečního hesla, které společně s příslušnými pokyny obdrží v rámci elektronické přihlášky ke studiu. (V případě více přihlášek může být vygenerováno i několik počátečních hesel a potom lze použít kterékoli z nich.) Počáteční heslo se pro tento účel zadává společně s rodným číslem/kódem do alternativního přihlašovacího formuláře, který je dostupný prostřednictvím odkazu Jsem nový student a mám jen počáteční heslo pod standardním přihlašovacím formulářem pro přihlášení na Intraportálu VUT. Po tomto kroku už nelze počáteční heslo běžně používat, ale i tak je doporučeno si je bezpečně uschovat pro případ nutnosti nechat si obnovit své VUTheslo.

Počínaje ak. rokem 2021/2022 jsou nově nastupujícím studentům přidělována uživatelská jména shodná s jejich osobním číslem (najdete je např. v e-přihlášce, na studentském průkazu, vydaných dokumentech VUT, …). Stávajícím studentům ale zůstávají zachována jejich dosavadní uživatelská jména, která se skládají z písmene x, 5 znaků příjmení (případně doplněných křestním jménem) a dalších 2 rozlišovacích znaků – např. xjmeno13.

Přístup k akademické počítačové síti je vázán na aktivní studium nebo pracovněprávní vztah k VUT. Po ukončení studia ztrácí student právo přístupu. Rozhodující je okamžik, kdy je do IS VUT vložen záznam o ukončení studia. To může znamenat, že některá svá data si budete muset zkopírovat včas. Přístup do IS VUT zůstává zachováni, dojde však k omezení přístupových práv k částem, které jsou přístupné výhradně během aktivního studia. Stejně tak zůstává i přístup k některým cloudovým službám (minimálně Office 365 a Google Apps), ale může zde dojít k omezení licencí, což může mít vliv na dostupnost některých aplikací. Přístup k VUT mailu zůstává také zachován.

Doktorandské účty

Studenti doktorského studijního programu mají identické účty jako ostatní studenti, viz část Studentské účty. (Navíc mají ještě přístup do IS Apollo, které je však součástí IS VUT a pro přihlášení se zde tudíž používá účet v IS VUT.)

Doktorandům, kteří už v minulosti studovali na FEKT, zůstává jejich studentský účet z dřívějšího studia, ostatním bude vytvořen automaticky po zápisu do studia.

Doktorandům v pracovněprávním vztahu a dále ve výjimečných a odůvodněných případech lze vytvořit zaměstnanecký účet. Po přechodu FEKT na VUT mail to však znamená víceméně už jen změnu VUTloginu na tvar, který se používá pro zaměstnanecké účty. Zřízení zaměstnaneckého účtu pro doktorandy je možné na vyžádání a to stejným postupem, jaký platí i pro účty u zaměstnanců. Stávající aliasy VUT mailu odvozené podle dosavadního VUTloginu zůstanou zachovány.

Zaměstnanecké účty

Zaměstnanecké účty se, na rozdíl od studentských, nevytváří automaticky. Účty jsou vytvářeny na základě vzniku pracovněprávního vztahu (vč. jeho zaevidování do SAP!). Nový zaměstnanec obdrží přihlašovací údaje při osobní návštěvě prověřeného pracovníka OSIS po prokázání své totožnosti.

Uživatelská jména jsou u zaměstnaneckých účtů odvozována podle příjmení (a příp. také křestního jména) uživatele a jsou vytvářena ručně při zřizování účtu. Volbu tvaru uživatelského jména mohou mj. ovlivnit i příp. kolize s již existujícími uživatelskými jmény.

Zaměstnanecké účty se od studentských dále mohou lišit např. rozsahem práv v IS VUT a druhem licencí přidělovaných v cloudových službách (přičemž ne nutně jsou všechny tyto parametry vždy "vyšší"!). Práva i licence jsou nastavovány automaticky podle aktuálních vztahů uživatele k součástem VUT, a tak jediným rozdílem trvalejšího rázu je jen právě popsaný tvar uživatelského jména.

Změna hesla

Při změnách hesla doporučujeme zkontrolovat rozložení klávesnice (anglická vs. česká), jinak zadané heslo může obsahovat znaky, které později nemusíte být schopni znovu vložit. Obdobně může být vhodné zkontrolovat stav klávesnice (Caps Lock, Num Lock, …).

Následující pokyny se týkají situace, kdy uživatel zná své stávající heslo a chce si je změnit. V případě zapomenutí hesla postupujte podle pokynů v části Nefunkční heslo níže.

VUTheslo (heslo do IS VUT)

VUTheslo si lze změnit po přihlášení na Intraportálu VUT volbou položky Změna VUT hesla v menu s ikonkou uživatele (na horní liště vpravo, ve tvaru busty, příp. následovaná i jménem uživatele).

VUTpin

VUTpin si lze nechat vygenerovat po přihlášení na Intraportálu VUT volbou položky VUTpin v menu s ikonkou uživatele (na horní liště vpravo, ve tvaru busty, příp. následovaná i jménem uživatele). VUTpin je možné jen nechat vygenerovat, nelze si jej nastavovat podle vlastní volby.

AD heslo (heslo do Active Directory)

AD heslo je ve výchozím stavu synchronizováno s VUTheslem a jeho změna je v takovém případě možná jedině změnou VUThesla.

Uživatelé, kteří si automatickou synchronizaci AD hesla s VUTheslem zakázali, mají možnost měnit si takto oddělené AD heslo nezávisle, případně si mohou synchronizaci opět povolit v Nastavení doménového hesla VUT, ke kterému se lze dostat i odkazem pod formulářem na stránce pro změnu VUThesla.

Hesla do cloudových služeb

Hesla pro účty v Office 365 i v Google Apps jsou vždy stejná jako AD heslo. Pro většinu uživatelů (kteří si nezakázali synchronizaci AD hesla s VUTheslem) je proto jeho změna možná jedině změnou VUThesla. Ostatní uživatelé (s nezávislým AD heslem) musí namísto toho použít postup pro změnu AD hesla.

Nefunkční heslo

V případě zapomenutého nebo nefunkčního hesla je třeba kontaktovat příslušného správce, který může provést změnu hesla. Heslo bude změněno jen po prokázání totožnosti (osobní ověření, že žadatel je oprávněným uživatelem účtu). K prokázání totožnosti stačí platný průkaz studenta/zaměstnance, případně jiný úřední doklad s podobenkou držitele a uvedením jména.

Heslo není zásadně možné změnit na žádost na dálku (telefonickou, e-mailem apod.).

Pověření pracovníci

Zpět na návody OSIS