Organizační struktura

RadastudijníchprogramůFEKT

Činnost

Rada studijních programů (RSP) je poradní orgán děkana FEKT ve studijní oblasti. Je společná pro bakalářské i navazující magisterské studijní programy. Členy RSP jmenuje děkan. Činnost RSP řídí předseda RSP, kterého jmenuje děkan.

Členy RSP jsou členové vedení FEKT, vedoucí ústavů, zástupce studentů. V případě, že ústav garantuje více než dva studijní programy, může jeho vedoucí navrhnout ještě jednoho zástupce, zpravidla garanta některého studijního programu.

RSP projednává návrhy členů RSP na změny týkající se oblasti studia a svoje stanovisko předkládá děkanovi FEKT ke konečnému rozhodnutí.

Členové

Kontaktní údaje

Rada studijních programů FEKT
Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Technická 10, 616 00 Brno