logo FEKT VUT v Brně
bila plocha
logo FIT VUT v Brně

KLUB ELEKTRON

Základní informace

Název   Klub ELEKTRON, z.s. - spolek absolventů a přátel FEKT a FIT VUT v Brně
Adresa   Technická 3058/10, 616 00 BRNO - místnost N1.69 přízemí v levo
  Telefon    541 146 359
  E-mail   elektron@vut.cz
     
IČO   70265666
DIČ   288 - 70265666
Číslo účtu    2 029 548 319/0800

  Stanovy klubu ELEKTRON schválené Valnou hromadu 24.3.2022

  Přihláška do klubu ELEKTRON

Historie klubu

Na fakultě elektrotechniky a informatiky (FEI) VUT v Brně byl v počátcích roku 1999 z iniciativy tehdejšího děkana fakulty prof. Ing. Jana Maxmiliána HONZÍKA, CSc. založen patnáctičlenný přípravný výbor pro ustavení klubu fakulty. Tento výbor připravil návrh stanov klubu, jeho členění a náplň činností jednotlivých jeho sekcí. Ustavující schůze se sešla 19. listopadu toho roku a schválila navrhované stanovy, výši ročních členských příspěvků, náplň práce jednotlivých sekcí klubu (zaměstnanecká, studentská, vydavatelská, propagační, osvětová a seniorská) a zvolila 15-ti členný výbor klubu a 3-člennou dozorčí radu.

Klub vznikl na ustavující schůzi dne 18. 11. 1999 s názvem ELEKTRON - klub absolventů a přátel FEI VUT v Brně. V roce 2002, kdy došlo k rozdělení FEI na 2 fakulty - Fakultu elektrotechniky a komunikačních technologií (zkr. FEKT) a Fakultu informačních technologií (zkr. FIT), zůstal jeden klub pro obě fakulty se změněným názvem ELEKTRON - klub absolventů a přátel FEKT a FIT VUT v Brně. Jeho předsedou byl od jeho počátku až do září 2015 doc. Ing. Zdeněk Piňos, CSc.

Vykonáváme i charitativní činnost. Výbor klubu se na svém zasedání dne 5. dubna 2005 rozhodl adoptovat na dálku jedno dítě z některé rozvojové země a to děvče. Uspěli jsme u Arcidiecézní charity Praha a adoptovali dívku z Indie jménem Baby GITHALA narozenou 2.3.1996, která byla v době adopce žákyni základní školy - St. John's Residenti ve městě SIRVEL (stát Ándhrapradéš). Až do dnešních dnů na ni platíme každý rok příspěvek na studium. Chceme ji tak umožnit dosáhnout solidní vzdělání pro její další život.

Zaměření a činnost klubu

Činnost klubu je zaměřena zejména na

 • sdružování absolventů a přátel fakult (včetně současných zaměstnanců), kteří mají zájem o minulost, současnost i budoucnost obou fakult, chtějí přispět k jejich rozvoji a propagaci,
 • další vzdělávání členů klubu za účelem získávání nových poznatků a prohlubování znalostí v daném nebo příbuzném oboru formou seminářů, školení apod.
 • pořádání kulturních a jiných akcí cílených zejména na zvyšování duševní a tělesné aktivity členů spolku - především seniorů.

Své záměry klub realizuje

 • zasíláním informací o činnosti klubu všem členům a jejich pravidelným zveřejňováním na webových stránkách spolku,
 • pořádáním exkurzí, přednášek, seminářů na aktuální a zajímavá témata
 • pořádáním vzdělávacích, kulturních a dalších akcí (včetně zájezdů) podporujících volnočasové aktivity zejména seniorů.

Současná klubovna klubu se nachází v místnosti 169 v přízemí budovy FEKT na Technické 10. Zde mohou členové klubu využívat počítač, prohlížet internetové stránky. V místnosti se pořádají přátelská setkání, schůzky a koná další zájmová činnost (např. šachy). Klubovna také slouží k pořádání přednášek a projekci videoprogramů.

Členem klubu se může stát fyzická i právní osoba, která souhlasí se stanovami klubu a podá členskou přihlášku, kterou se zaváže k pravidelnému placení členských příspěvků ve schválené výši.

Práva člena klubu

Každý člen klubu má právo

 • účastnit se všech akcí klubu,
 • podávat písemné i ústní připomínky, návrhy či dotazy týkající se činnosti klubu,
 • zúčastňovat se aktivně valné hromady a být volen do orgánů klubu,
 • navštěvovat klubovou místnost
 • využívat počítač v klubovně pro svoji potřebu v době k tomu vyhrazené

Povinnosti člena klubu

Člen klubu musí

 • dbát o dobré jméno klubu a dle svých možností podporovat veškeré akce klubu,
 • platit členské příspěvky aspoň v minimální výši schválené valnou hromadou pro to které období (pokud není člen od placení příspěvků osvobozen).

Členství v klubu může být individuální i kolektivní. Minimální výše členského příspěvku se stanovuje každoročně na valné hromadě a zatím činí 50 Kč, při pozdní platbě pak 100 Kč. Pro kolektivního člena se stanovuje individuálně dohodou.

Bližší informace lze získat na sekretariátě klubu na výše uvedené adrese.

Statutární orgány Klubu ELEKTRON, z.s.

Výbor klubu

Výbor tvoří předseda, místopředseda, hospodář a další členové výboru.

Schází se minimálně 1x měsíčně.

Současné složení výboru klubu (členové výboru byli zvoleni na Valné hromadě 17.1.2019, rozdělení funkcí proběhlo na schůzi výboru řízené předsedou volební komise Prof. Říčným dne 5.2.2019)

Předseda:   Doc. Ing. Milan Chmelař, CSc.
Místopředseda:    Doc. Ing. Vladimír Drábek, CSc.
Hospodář:   Ing. Helena Pálková
Členové:   Ing. Jiřina Vlčková, prof. Ing. Václav Říčný, CSc., Olga Neumannová, Ing. Ivan Direr

Kontrolní komise

Kontrolní komisi tvoří předseda a dva členové.

Současné složení kontrolní komise (zvolené na Valné hromadě 17.1.2019, rozdělení funkcí proběhlo na schůzi kontrolní komise řízené předsedou volební komise Prof. Říčným dne 5.2.2019)

Předseda:    Libuše Roučková
Členové:   Bc Šárka Krejčí, prof. Ing. Jiří Kazelle, CSc. (kooptován)

Valná hromada

 • je svolávána 1x do roka
 • je na ní předložena a schvalována zpráva o činnosti za minulé období
 • je na ní předložena a schvalována zpráva o hospodaření za minulé období
 • schvaluje plán činnosti, rozpočet a výši členských příspěvků na další období
 • volí výbor a kontrolní komisi spolku (po uplynutí volebního období - viz stanovy)
 • schvaluje kooptované členy do orgánů spolku
 • pokud to situace vyžaduje, svolává se mimořádná valná hromada

 

Kontakt

Klub ELEKTRON, z.s. - spolek absolventů a přátel FEKT a FIT VUT v Brně
Technická 3058/10
616 00 BRNO

  Telefon: 541 146 359
  Email: elektron@vut.cz

Odpovědná osoba za obsah: Doc. Ing. Milan Chmelař, CSc.  ||  Copyrights © 2016 VUT FEKT v Brně  ||  webmaster
Prohlášení o přístupnosti  ||  Informace o používání cookies